Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở huyện Đông Giang
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 29/06/2020 .Lượt xem: 406 lượt.
Đông Giang là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 145 km về phía Tây Bắc, diện tích tự nhiên 811,20 km, với 10 xã và 01 thị trấn; đảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.274 đảng viên.

Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang luôn chú trọng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức Đảng các cấp, được dư luận đồng tình ủng hộ.

          Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy đã triển khai quán triệt Quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, quy trình xem xét xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Chấp hành; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời bổ sung, sửa đổi ban hành Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; ban hành các quy trình kiểm tra, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn  đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác  kiểm tra, giám sát của Đảng, đến nay 11/11 xã, thị trấn đều bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn và kết luận của Đảng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận-đoàn thể; vi phạm chính sách dân số, luật hôn nhân và gia đình, phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn  số 12-HD/BTCTW về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở kiểm tra 88 tổ chức đảng cấp dưới và 62 đảng viên, qua kiểm tra xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm 86 tổ chức đảng và 58 đảng viên; giám sát chuyên đề 48 tổ chức đảng và 48 đảng viên, qua giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 08 tổ chức đảng và 72 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra tham mưu và xử lý kỷ luật 04 tổ chức đảng, 64 đảng viên; kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Giám sát chuyên đề 95 tổ chức đảng và 48 đảng viên, qua giám sát chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Kiểm tra tài chính Đảng đối với 74 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật Đảng 80 đ/c, trong đó khiển trách 60 đ/c, cảnh cáo 18 đ/c, cách chức 01 đ/c, khai trừ 01 đ/c.

Ngoài việc kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng; các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; theo đó từ năm 2016 đến nay Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 09 đợt kiểm tra, giám sát đối với 103 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó 07 đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ Chính trị, 02 đợt kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 25/7/2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã giúp cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá đúng thực trạng tình hình để có biện pháp uốn nắn kịp thời những thiết sót, khuyết điểm; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa , tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động; việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát còn dàn trải trên nhiều lĩnh vực; một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đúng quy trình dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao.

          Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là: một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng chưa sát thực tế, xác định đối tượng kiểm tra, giám sát chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo quy trình.

          Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

          Một là, phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải có nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

            Hai là, phải thường xuyên triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng  quy định và nhiệm vụ cấp trên giao; chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo quy định.

          Ba là, tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc, phương pháp lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung sinh hoạt chi bộ, về trách nhiệm người đứng đầu, về nêu gương, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

          Bốn là, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng viên liên quan đến cán bộ, đảng viên; kịp thời xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Sáu là, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là với tổ chức đảng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, kịp thời, có hiệu quả.

Kiều Diễm
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đông Giang Hội nghị hiệp thương lần 3
Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Bầu cử
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đông Giang tập trung cho công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và tuyên truyền công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021
Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên, thanh niên
Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử số 8 của tỉnh Quảng Nam làm việc tại huyện Đông Giang
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện ủy Đông Giang Hội nghị lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020
Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020
Hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính
Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2020
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020
UBND tỉnh làm việc với huyện Đông Giang
Hội nghị Huyện ủy để cho ý kiến thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội
Xã Tư đạt chuẩn nông thôn mới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ tư, 21/04/2021
Rain showers
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ năm
22/04/2021
Light rain
25°-28°
Thứ sáu
23/04/2021
Light rain
25°-28°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)