Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG GIANG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 30/07/2020 .Lượt xem: 765 lượt.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra tại Hội trường Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện từ ngày 05/7/2020 đến ngày 07/7/2020. Dự Đại hội có 241 đại biểu đại diện cho 2.267 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của cán cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX đã đề ra.

I. BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA ĐẠI HỘI

1. Bối cảnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những định hướng quan trọng cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

2. Ý nghĩa

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trên con đường đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Định hướng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng huyện Đông Giang phát triển nhanh, bền vững.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Hậu cần) từ tháng 4/2019.

2. Chuẩn bị các văn kiện Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã tổ chức nghiên cứu và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại Hội nghị Huyện ủy ngày 08/01/2020, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị.

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, gửi xin ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu và trình Đại hội.

Có thể khẳng định, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát tình hình thực tiễn địa phương và các văn bản chỉ đạo về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Các văn bản trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, tình cảm, niềm tin, ý chí, sự kỳ vọng và quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Phát động thi đua và công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/HU, ngày 10/01/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 18/12/2019 về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn khánh tiết và trang trí Đại hội Đảng các cấp.

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền trên sóng Đài huyện về công tác chuẩn bị, các hoạt động chào mừng trước và trong Đại hội; tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn tại Trung tâm huyện.

- Cổng thông tin điện tử huyện tạo thư mục trên Cổng thông tin điện tử huyện về chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đăng nhiều tin, bài về các hoạt động chuẩn bị, chào mừng Đại hội.

- Các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pa nô, cổng chào về Đại hội; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước và trong khi tổ chức Đại hội.

III. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông tri số 20-TT/HU, ngày 04/9/2020 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 169-KH/HU, ngày 04/9/2019 về triển khai tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2104-QĐ/HU, ngày 28/3/2020 về việc thành lập Tiểu ban nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2116-QĐ/HU, ngày 09/4/2019 về thành lập Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2190-QĐ/HU, ngày 01/8/2019 về thành lập Tiểu ban hậu cần-Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập các Tổ khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại các Đảng bộ xã, thị trấn.

Tổ chức các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.

2. Trong quá trình diễn ra Đại hội

* Tại phiên trù bị

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội phiên trù bị; bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội; bầu đoàn Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phổ biến một số công việc liên quan đến phiên Đại hội chính thức. Nhìn chung việc triển khai các nội dung trên đảm bảo theo đúng quy định của cấp trên.

* Tại phiên Đại hội chính thức

- Về dự Đại hội

+ Ở tỉnh: Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Xuân Ca, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Tổ giúp việc của Tỉnh.

+ Ở huyện: Gồm các đồng chí nguyên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII: Đồng chí Đỗ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Văn Hươm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Mẹ Việt Nam anh Hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí đại biểu đại diện cho 2.267 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

+ Huyện bạn: Đại diện Thường trực Huyện Tây Giang và thị xã Điện Bàn (đơn vị kết nghĩa).

- Đại hội đã thông qua các nội dung: Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo kết quả phiên Đại hội trù bị; Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc; diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; trình bày các báo cáo (Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIX, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII); phát biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; phát biểu tham luận; công bố kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Ban Chấp hành khóa XIX ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ; tặng quà lưu niệm cho các đồng chí cấp ủy khóa XVIII không tái cử; thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX; diễn văn bế mạc; chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).

Đáng chú ý, tại phiên Đại hội chính thức, Đại hội đã chào đón đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lê Văn Dũng nhận định, Đông Giang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em sinh sống. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân địa phương đã sát cánh với bộ đội, cùng cả nước làm nên những chiến công oanh liệt, làm nên sự tích đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Mặc dù là địa phương miền núi khó khăn nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết và chủ động sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đông Giang đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, một lòng theo Đảng, luôn nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện các khâu đột phá đem lại hiệu quả; xây dựng các dự án đầu tư với quy mô lớn, hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển mới, góp phần trong việc xóa đói, giảm nghèo, đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào địa phương. “Những quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc anh em không chỉ mang lại thành công cho huyện nhà, mà còn góp phần quan trọng tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, đi lên của các huyện vùng tây của tỉnh. Đó chính là nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững; là điều kiện quan trọng để phấn đấu đến năm 2030 Đông Giang trở thành huyện khá trong khu vực các huyện miền núi cao”.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh tiếp tục phát huy lợi thế, khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, huyện Đông Giang cần tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung liên kết, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát triển du lịch, dịch vụ; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục-đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh và thường xuyên chú tọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít những khó khăn vốn có và những khó khăn phát sinh mới nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn đảng bộ, của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các doanh nghiệp và nhân dân; tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, môi trường, trật tự xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, và đạt nhiều kết quả quan trọng.

 Tiến độ triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản bảo đảm yêu cầu, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt, 04 chỉ tiêu đạt hơn 80%kế hoạch; có một số chỉ tiêu đạt khá so với 09 huyện miền núi của tỉnh như: thu nhập bình quân đầu người đứng thứ tư so các huyện miền núi, tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung của các huyện miền núi (18%/25%); các giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ...; kết cấu hạ tầng được tăng cường; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và đạt kết quả. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ có chuyển biến. Công tác  quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn có nhiều tiến bộ. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nâng lên; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến, các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội vẫn còn 04 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị bộc lộ một số hạn chế, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Việc thực hiện chủ trương “Bám thôn, sát hộ, hiểu dân” chưa đi vào chiều sâu. Hoạt động giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân vẫn còn tồn tại.

          2. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020- 2025 và tầm nhìn đến 2030

          2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường dân chủ, giữ vững kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu Nông nghiệp -Dịch vụ - Công nghiệp; khai thác hiệu quả lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Cơ tu gắn với phát triển du lịch; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực quyết tâm xây dựng huyện Đông Giang phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện khá trong khu vực vào năm 2030.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 2030

2.2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Tốc độ tăng bình quân trên 7,5%, đến 2030 là 7,6% (cuối năm 2025 đạt trên 3000 tỷ đồng); cuối 2030 trên 4.400 tỷ;

- Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thuỷ sản: Tốc độ tăng bình quân trên 8,41%, đến 2030 là 7,1% (cuối năm 2025 đạt 388 tỷ đồng; cuối năm 2030 trên 548 tỷ);

- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ: Tốc độ tăng bình quân 6,98%, đến 2030 là 6,8% (Cuối năm 2025 đạt trên 767 tỷ đồng; cuối 2030 trên 1.067 tỷ);

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng: Tốc độ tăng bình quân trên 7,54%, đến 2030 là 8% (cuối năm 2025 đạt trên 1.899 tỷ đồng; cuối 2030 trên 2.794 tỷ);

- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm, đến cuối năm 2025 đạt trên 318 tỷ; giai đoạn 2025-2030 tăng bình quân 7,5%, đạt trên 457 tỷ đồng.

2.2.2. Nhóm chỉ tiêu văn hoá - xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 13,67 %.

- Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng < 5 tuổi thể thấp còi còn dưới 14%; phấn đấu đến năm 2030 còn dưới 10%.

- Xây dựng mới 5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; đến 2030 có 100% Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 100%.

- Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 2%/năm, cuối năm 2025 hộ nghèo còn dưới 5% (còn 395 hộ). Phấn đấu đến 2030 không còn hộ nghèo thuộc đối tượng giảm nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 45 triệu đồng trở lên; đến năm 2030 đạt 76 triệu đồng trở lên; đến năm 2025 không còn nhà ở tạm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 43% (khoảng 7.597 người). Phấn đấu đến năm 2030 trên 65%.

- Duy trì phổ cập giáo dục các cấp; xây dựng mới 13 trường học đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2025 là 26 trường. Phấn đấu đến 2030 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia các mức.

- Đến 2025: 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới mới cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến 2030 có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Xây dựng mới 5 thôn kiểu mẫu đạt chuẩn (đến 2025 có 13 thôn); 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; xây dựng mới 05 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa (đến 2025 có 37/40 thôn); số gia đình văn hóa đạt 82% trở lên. Giai đoạn 2025-2030 có 40/40 thôn văn hóa, 84% hộ gia đình văn hóa.

- Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động ổn định.

2.2.3. Nhóm chỉ tiêu môi trường

- Nâng tỷ lệ che phủ rừng 66,7%, đến 2030 là 67,7%; trồng rừng bình quân hàng năm 3.500 ha (trồng luân canh: 3000 ha/năm, trồng mở rộng diện tích: 500 ha/năm), trong đó rừng gỗ lớn 800ha/năm. Đến 2030 trồng toàn bộ diện tích 19.000 ha rừng sản xuất, trong đó có 50% là rừng gỗ lớn.

- Hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 99% (trong đó: hộ sử dụng nước sạch 70%). Đến 2030 có 90% hộ sử dụng nước sạch.

- Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt ở các điểm dân cư tập trung bằng các giải pháp phù hợp bảo đảm môi trường; xử lý rác thải y tế, các điểm, khu du lịch, khu công nghiệp đạt 100%. Đến 2030 thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đạt 100%.

- Số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh chiếm trên 75%. Phấn đấu đến 2030 có 100% số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh.

2.2.4. Nhóm chỉ tiêu xây dựng Đảng

- Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Hằng năm phát triển 80 đảng viên trở lên.

2.2.5. Nhóm chỉ tiêu Quốc phòng –an ninh

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Giữ vững 03 xã vững mạnh toàn diện (VMTD), xây dựng mới đạt chuẩn 02 xã VMTD và duy trì 06 xã vững mạnh về quốc phòng-an ninh(VMQPAN). Phấn đấu đến 2030 đạt 100% xã VMTD.

3. Xác định nhiệm vụ đột phá

3.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động trẻ và đội ngũ cán bộ, CCVC trong hệ thống chính trị bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

3.2. Tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp, kêu gọi đầu tư để phát triển chuổi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện. Đặc biệt chú trọng triển khai trồng rừng gỗ lớn.

3.3. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng giao thông trung tâm các xã theo qui hoạch vùng huyện, tạo lan tỏa cho phát triển.

4.  Nhiệm vụ trọng tâm

          4.1. Về kinh tế: Tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn gắn xây dựng chứng chỉ SFC; thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển du  lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các loại hình dịch vụ khác phù hợp; tập trung phát triển công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp, dược liệu.

4.2. Về văn hóa xã hội: Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Cơ tu; xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; bảo đảm vấn đề an sinh xã hội.

4.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu giảm nghèo. Phấn đấu thành lập và đi vào hoạt động ổn định ít nhất mỗi xã có 01 hợp tác xã.

4.4. Về môi trường: tập trung quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, các dòng sông, suối, khu, điểm du lịch, các khu dân cư, khu công nghiệp; xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra; chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.5. Về Quốc phòng, an ninh, nội chính: Tập trung xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tuyên truyền pháp luật; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4.6. Về xây dựng Đảng: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung công tác tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vấn đề nêu gương của cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

4.7. Về xây dựng chính quyền và Mặt trận, đoàn thể: Tập trung nâng cao năng lực điều hành bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đổi mới hoạt động của đoàn thể, Mặt trận đi vào thực chất, nhất là công tác phản biện chính sách, giám sát các hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên.

4.8. Tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ đột phá để mở nút thắt cho sự phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, trung tâm xã, giao thông các đô thị; thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết  việc làm cho lao động; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn để làm đầu tàu phát triển kinh tế huyện.

4.9. Tập trung xây dựng đô thị Prao hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V và triển khai bước đầu một số thủ tục hành chính và đầu tư hạ tầng để xây dựng đô thị Sông Vàng sau năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030.

5. Các giải pháp chủ yếu:

5.1. Về kinh tế: Tiếp tục thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng toàn bộ diện tích 48.582 ha rừng tự nhiên hiện có, bảo tồn quỹ gen, bảo đảm đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường. Tập trung cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế rừng, phấn đấu hoàn thành diện tích trồng rừng theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và có chứng nhận SFC theo qui định.

 Đẩy mạnh phát triển nhân rộng các loại cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của huyện như: Chè xanh, Chè dây, ớt A Riêu, chuối, Loòn boon, cây ăn quả và các loài cây dược liệu. Chú trọng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp. Phát triển các vùng sản xuất, nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến an toàn theo chuỗi quy trình VietGap.

 Khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm từ cung cấp dịch vụ đầu vào đến chế biến và phát triển thị trường. Đẩy mạnh quảng bá, liên kết phát triển thị trường tiêu dùng với thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận để giải quyết vấn đề đầu ra sản phẩm. 

Thực hiện quy hoạch phát triển các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để khai thác lợi thế của huyện gắn với các Dự án du lịch lớn đang triển khai trên địa bàn huyện.

5.2.Về Văn hóa, xã hội: Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường các nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế tuyến xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội. Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng và xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai Đề án quy hoạch, sắp xếp và hoàn thiện mạng lưới trường lớp đến 2025, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 28-CTr/HU ngày 12/3/2014 của Huyện ủy khóa XVII về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí. Tiếp tục bảo tồn và khôi phục những nét đẹp truyền thống văn hoá của tộc người Cơtu, nhất là 03 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết hợp với xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu. Trùng tu tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử  - văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tạo thuận lợi để tất cả hộ gia đình được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thông tin, truyền thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 29-CTr/HU ngày 25/8/2014 của Huyện ủy khóa XVII về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI” về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

5.3. Về thực hiện chương trình mục tiêu: Lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu nông thôn mới, giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước phấn đấu vươn lên thoát ngheo bền vững.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ngoài những nghề đan lát mây tre, dệt thổ cẩm, chế biến ẩm thực địa phương…, tập trung đào tạo những ngành nghề phù hợp với từng đối tượng gắn với giải quyết việc làm cho người dân, nhất là tham gia cho các dự án trên địa bàn; thực hiện đúng chế độ với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, cơ chế chính sách của các cấp đến với người dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình nông thôn mới, chú trọng phát huy nội lực trong dân, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp thông qua việc liên doanh, liên kết trong sản xuất; ưu tiên đầu tư cho xã điểm nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các khu dân cư kiểu mẫu. Phấn đấu duy trì các xã đạt chuẩn giai đoạn trước, xây dựng thêm 2 xã về đích nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu theo tiến độ chung của Tỉnh đề ra.

5.4. Về bảo vệ môi trường: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ nước thải đô thị, nước thải khu công nghiệp, các khu du lịch, các cơ sở chăn nuôi tập trung được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; đầu tư bãi xử lý rác ở khu vực các xã vùng 2. Quy hoạch và đầu tư xây dựng  mới nghĩa trang nhân dân ở những xã về đích nông thôn mới; quy hoạch các nghĩa địa nhân dân liên thôn. Quy hoạch và đầu tư từng bước công viên văn hóa, công viên cây xanh tại khu vực xã trung tâm của vùng theo quy hoạch vùng của huyện. Khuyến khích trồng cây xanh bản địa trong các khuôn viên cơ quan huyện, xã, các trường học, trạm xá xã, các tuyến giao thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai xây dựng các nhà máy nước sinh hoạt liên xã để thuận tiện quản lý sau đầu tư và bảo đảm nước sạch phục vụ nhân dân; hỗ trợ nhân dân xây dựng các hố xí hợp vệ sinh.

5.5. Về Quốc phòng, an ninh và nội chính: Xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng; hoàn thành kế hoạch tuyển quân hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng huyện là khu vực phòng thủ vững chắc; các xã, thị trấn là cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Củng cố xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động theo yêu cầu của cải cách tư pháp. 

Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, của nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

5.6. Về xây dựng Đảng

Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Làm tốt công tác quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên cả về nhận thức và hành động; thực hiện nghiêm túc công tác  tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng không để những tư tưởng sai trái, các biểu hiện suy thoái xảy ra trong Đảng bộ.

Kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị sau Đại hội các cấp; thực hiện tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng theo quy định. Tiếp tục triển khai bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức; bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên huyện, xã để nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ.

Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và nghị quyết hàng năm của cấp ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện chủ trương của cấp ủy. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy thực hiện Điều lệ Đảng.

Tập trung lãnh đạo công tác dân vận, nhất là phát huy vai trò Dân vận khéo của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền, thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để công nhận các mô hình “Dân vận khéo”. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Bám thôn, sát hộ, hiểu dân”.

5.7. Về xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể: Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại địa phương. Qua đó củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến xã bảo đảm đủ mạnh để điều hành hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Trực tiếp là nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND; chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan có liên quan.

           Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các xã, thị trấn về khả năng cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, HĐND vào thực tiễn. Chú trọng cải cách hành chính, thực hiện chủ trương Chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì lợi ích của người dân. Tăng cường  kỷ luật, kỷ cương hành chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

5.8. Về thực hiện nhiệm vụ đột phá: Chú trọng công tác đào tạo các ngành, nghề một cách phù hợp với thị trường lao động để bảo đảm đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Tập trung rà soát, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có tâm, có tầm để bố trí vào trong hệ thống chính trị huyện, xã và các tổ chức hoạt động ở thôn. Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ thông thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, khai thác và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản trên địa bàn; kỹ năng đối thoại và đón khách du lịch, hướng dẫn thủ tục hình thành các tổ hợp tác và HTX để làm đầu tàu giúp cho nhân dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm ra ...

Tiếp tục triển khai các Đề tài về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, sở hữu trí tuệ, và phát triển giống, vật nuôi địa phương.

 Thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia khởi nghiệp, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của huyện. Đồng thời xác định lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với địa bàn như: trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, nông nghiệp sạch; chế biến bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch; ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, phát triển làng nghề truyền thống, dệt thổ cẩm, đan lát mây tre gắn phát triển du lịch.

  Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông liên xã tạo ra sự kết nối nội vùng thuận lợi lưu thông hàng hóa trong toàn huyện và triển khai đầu tư các tuyến giao thông chính tại các trung tâm xã để tạo ra điều kiện mới cho sự phát triển ở từng địa phương và lan tỏa, kéo theo các thôn phát triển.

5.9. Về xây dựng đô thị: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đô thị Prao theo hướng đô thị thông minh và khai thác được  các tiềm năng và lợi thế của một đô thị miền núi có bản sắc riêng và chỉnh trang đô thị Prao thành đô thị loại V, phát triển mới đô thị Sông Vàng, định hướng đầu tư khu vực Sông Voi là khu trung tâm cụm xã của vùng 2; khu vực A Sờ là khu trung tâm cụm xã của vùng 4 để tạo động lực phát triển các vùng phụ cận. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý chặt chẽ hành lang đường bộ các tuyến đường QL14G, HCM, ĐT, ĐH; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện. Phát triển đô thị Đông Giang gắn với kiến trúc văn hóa Cơu. Khai thác tối đa lợi thế về địa hình để xây dựng đô thị. Xây dựng hạ tầng công cộng trên địa bàn huyện phải tuân thủ kiến trúc(nguyên bản hoặc cách điệu) văn hóa của dân tộc Cơtu; khuyến khích và vận động các hộ người Cơtu khôi phục nhà sàn khi làm nhà mới.

6. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình nhân sự

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2020 là 39 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 37 ủy viên (có danh sách kèm theo). Giao Ban Chấp hành khóa XIX bầu bổ sung 2 ủy viên khi có đủ điều kiện. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX đã bầu 10 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (Gồm các đồng chí: Đỗ Tài, Lê Duy Thắng, Đinh Văn Hươm, Lê Văn Trưởng, Hồ Quang Minh, ATing Tươi, Bhiryu Long, Lê Văn Luyến, Trần Văn Thắng, Tưởng Văn Tiến) khuyết 01 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó đã tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XVIII tiếp tục tái cử Bí thư Huyện ủy khóa XIX; tín nhiệm bầu đồng chí Đinh Văn Hươm, đồng chí Lê Duy Thắng, tiếp tục tái cử Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên UBKT Huyện ủy gồm 06 đồng chí (Gồm các đồng chí: Huỳnh Ngọc Thanh, Hồ Tấn Qúy, Cao Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Cân, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Văn Tư). UBKT Huyện ủy đã bầu ra 2  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm đ/c Huỳnh Ngọc Thanh và đ/c Nguyễn Văn Cân. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII có 09 đồng chí (gồm các đồng chí: Lê Duy Thắng, Đinh Văn Hươm, Lê Văn Trưởng, Tưởng Văn Tiến, Cao Tấn Thuyên, Y Hải, Lê Văn Luyến, Zơ Râm Thị Nép và A Ting Tươi).

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp, mở ra bước phát triển mới cho huyện nhà góp phần xây dựng huyện Đông Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

1. Trên cơ sở Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo sát thực tiễn tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tăng cường thông tin về kết quả Đại hội theo Đề cương tuyên truyền này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Kết hợp tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ huyện với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương trong năm 2020.

                                                                       Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đông Giang Hội nghị hiệp thương lần 3
Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Bầu cử
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đông Giang tập trung cho công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và tuyên truyền công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021
Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên, thanh niên
Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử số 8 của tỉnh Quảng Nam làm việc tại huyện Đông Giang
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đồng chí Đỗ Tài tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đông Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đông Giang kỳ họp HĐND lần thứ XI khóa XI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX
Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở
Đông Giang: Đại hội lần thứ XIX với tất cả niềm tin yêu và hy vọng
Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở huyện Đông Giang
Huyện ủy Đông Giang Hội nghị lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020
Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020
Hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ tư, 21/04/2021
Rain showers
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ năm
22/04/2021
Light rain
25°-28°
Thứ sáu
23/04/2021
Light rain
25°-28°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)