Tìm kiếm

Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 2024
2 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 UBND huyện Đông Giang 2023
3 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 UBND huyện Đông Giang 2023
4 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND huyện Đông Giang 2022
5 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 UBND huyện Đông Giang 2022
6 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND huyện Đông Giang 2021
7 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 UBND huyện Đông Giang 2020
8 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 UBND huyện Đông Giang 2020
9 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 UBND huyện Đông Giang 2019
10 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 UBND huyện Đông Giang 2019

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn