Khối Đảng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Lê Văn Trưởng
Ông Lê Văn Trưởng

Chức vụ: Trưởng ban

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn