Khối Mặt trận và Đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
Dữ liệu đang được cập nhật...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn