Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 PơLoong Jốp
Ông PơLoong Jốp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

42 PơLoong Nhong
Ông PơLoong Nhong

Chức vụ: Chủ tịch UBND

43 Cơ Lâu Bắc
Ông Cơ Lâu Bắc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

44 PơLoong Thị Nhựa
Ông PơLoong Thị Nhựa

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

45 Y Hải
Bà Y Hải

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

46 A Lăng Đinh
Ông A Lăng Đinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

47 Phan Thanh Bình
Ông Phan Thanh Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND

48 Nguyễn Văn Hoa
Ông Nguyễn Văn Hoa

Chức vụ: PCT HĐND

49 Nguyễn Văn Cân
Ông Nguyễn Văn Cân

Chức vụ: PCT UBND

50 Lê Thị Tuyết
Bà Lê Thị Tuyết

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

51 Mạc Như Quỳnh
Ông Mạc Như Quỳnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

52 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Chủ tịch UBND

53 Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

54 A Lăng Cung
Ông A Lăng Cung

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

55 A Vô Biên
Ông A Vô Biên

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

56 A Lăng Páy
Ông A Lăng Páy

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

57 Bnươch Bíp
Ông Bnươch Bíp

Chức vụ: Chủ tịch UBND

58 A Lăng Toi
Ông A Lăng Toi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

59 Hôih Sinh
Ông Hôih Sinh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

60 Hôih Đức
Ông Hôih Đức

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn