Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Hôih Bảy
Ông Hôih Bảy

Chức vụ: Chủ tịch UBND

62 Hôih Áp Luy
Ông Hôih Áp Luy

Chức vụ: PCT UBND

63 A Lăng Trách
Ông A Lăng Trách

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

64 A Râl Bói
Ông A Râl Bói

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

65 Zơ Râm Đuynh
Ông Zơ Râm Đuynh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

66 Nguyễn Thanh Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Chủ tịch UBND

67 A Lăng Thị Trâm
Bà A Lăng Thị Trâm

Chức vụ: PCT UBND

68 Đinh Hoài Thi
Ông Đinh Hoài Thi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

69 Alăng Lan
Ông Alăng Lan

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

70 Alăng Den
Ông Alăng Den

Chức vụ: Chủ tịch UBND

71 Alăng Thị Hội
Bà Alăng Thị Hội

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

72 Alăng Tốt
Ông Alăng Tốt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

73 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Trưởng phòng

74 Lê Vương
Ông Lê Vương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn