Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Arất Pê
Ông Arất Pê

Chức vụ: PCT HĐND

62 Hôih Bảy
Ông Hôih Bảy

Chức vụ: Chủ tịch UBND

63 Hôih Áp Luy
Ông Hôih Áp Luy

Chức vụ: PCT UBND

64 A Lăng Trách
Ông A Lăng Trách

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

65 A Râl Bói
Ông A Râl Bói

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

66 Zơ Râm Đuynh
Ông Zơ Râm Đuynh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

67 Nguyễn Thanh Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Chủ tịch UBND

68 A Lăng Thị Trâm
Bà A Lăng Thị Trâm

Chức vụ: PCT UBND

69 Đinh Hoài Thi
Ông Đinh Hoài Thi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

70 Alăng Lan
Ông Alăng Lan

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

71 Alăng Den
Ông Alăng Den

Chức vụ: Chủ tịch UBND

72 Alăng Thị Hội
Bà Alăng Thị Hội

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

73 Alăng Tốt
Ông Alăng Tốt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

74 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Trưởng phòng

75 Lê Vương
Ông Lê Vương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn