Đại hội Chi bộ thôn Ka Đắp xã Arooi NK 2022-2025

Ngày 20/5/2022 Chi bộ thôn Ka Đắp xã Arooi tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ thôn Ka Đắp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, hàng năm số hộ gia đình văn hóa tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh xã hội ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Đường làng, ngõ xóm luôn xanh - sạch, 100% trẻ của thôn trong độ tuổi đều được đến trường. Hoạt động văn nghệ - thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ Ka Đắp có 21 đảng viên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của ban công tác mặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy. Thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường công tác tạo nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ quần chúng tích cực để kết nạp vào tổ chức Đảng, xây dựng thôn Ka Đắp ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Ating Cung làm Bí thư chi bộ, đồng chí A Râl Thương làm phó bí thư chi bộ thôn Ka Đắp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn