Học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm: Quy định số 69, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 27 ngày 8/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 19 ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước  trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới” và Nghị quyết số 23 ngày 25/4/2022 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy khóa XXII về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Hình: Quang cảnh Hội nghị.

Qua hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn