Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dướng chính trị hè cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục

Ngày 12/8 Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dướng chính trị hè cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022.

Tại đây, cán bộ, viên chức ngành giáo dục được nghe nội dung kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thông tin tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây. 

Qua lớp bồi dưỡng chính trị hè, giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cập nhật những thông tin mới về chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn