Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo năm 2022

Video hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng đối với cấp huyện.

Video hướng dẫn sư dụng đối với cấp xã.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn