Kỷ niệm 75 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) và 50 năm thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ huyện Đông Giang (1973 - 2023)

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, phát triển đến nay cùng với việc quan tâm xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ta khẳng định, lãnh đạo phải có kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo sẽ trở thành quan liêu. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát có vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng, trước hết của các cấp ủy đảng và các tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Kiểm tra nay là Ủy ban Kiểm tra các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có tổ chức theo hệ thống từ Trung ương tới cơ sở đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra của Đảng.

Kề thừa và phát huy truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng. Trong 50 năm qua, từ khi thành lập và hoạt động Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Đông Giang đã 13 kỳ đại hội (từ Đại hội lần thứ VII năm 1973 đến Đại hội lần thứ XIX năm 2023) và không ngừng được củng cố, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Đông Giang.

Ghi nhận một chặng đường lịch sử không ngừng vươn lên, trưởng thành cùng sự phát triển chung của huyện và tôn vinh các thế hệ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện đã có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vàng của Đảng, của dân tộc, đồng thời tiếp tục kề thừa để phát triển trong những năm tới. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Đông Giang (1963 - 2023), 20 năm tái lập huyện Đông Giang (2003 - 2023) và kỷ niệm 75 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Giang khóa XIX biên soạn cuốn “Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Đông Giang qua các thời kỳ 1973 - 2023”.