Hội LHPN Đông Giang phát động diễu hành xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới tại 2 xã Kà Dăng và Mà Cooih

Ngày 08/11/2023 tại h02 xã Kà Dăng và Mà Cooih, Hội LHPN huyện Đông Giang tổ chức phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Đại diện lãnh đạo 02 xã, Hội Phụ nữ và hội viên 02 xã được thụ hưởng Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 về dự. Tại đây, đại biểu tham dự được quán triệt mục tiêu tổng quát của chiến dịch truyền thông là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; xóa bỏ định kiến giới, thực hiện bình đẳng giới, và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề đặt ra với phụ nữ và trẻ em…