Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2023

Chiều 28/11/2023 Huyện ủy Đông Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2023. Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe triển khai Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh. 

Về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên đề nghị các đơn vị tiếp thu, nghiên cứu kỹ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như những nội dung đã được giải thích tại hội nghị để hiểu đúng, nắm vững và thực hiện tốt; tổ chức quán triệt đầy đủ cho các chi bộ, tổ đảng trực thuộc nhằm đảm bảo tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định; nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.