Hỗ trợ hơn 105 triệu đồng mua nông cụ, máy móc phát triển sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tà Lu

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2023. Thực hiện nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề (hỗ trợ nông cụ) thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Tà Lu.