Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Ngày 23/5, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện ủy Đông Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XIX; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó và cán bộ công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên Huyện ủy; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, các phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.

|
|

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai học tập, quán triệt các văn bản, gồm: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch số 200-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Nghị quyết số 36-NQ/HU, ngày 23/10/2023 của Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XIX về tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; hướng dẫn số 56-HD/BTGTU, ngày 19/4/2023 của BTG Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; kế hoạch số 136-KH/HU, ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; kết luận số 584-KL/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Th