Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Sáng ngày 30/5, Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Prao; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ khóa VI; trưởng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị trấn cùng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cơ quan; các đồng chí Bí thư 12 chi bộ.

|
|

Tại Hội nghị, đã triển khai quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Quảng Nam, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” gắn với sinh hoạt chính trị nhận diện, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; kế hoạch số 200-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Prao khóa VII, nhiệm kỳ 2025  2030; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Nghị quyết số 36-NQ/HU, ngày 23/10/2023 của Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XIX về tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2023 – 2025 và đến năm 2030; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; kết luận số 584-KL/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…