Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn