Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đông Giang

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đông Giang.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn